01
Sie 11

Prof. zw. dr hab. inż. St. Biedugnis

stanislaw_biedugnisStudia na Wydziale ISiW Politechniki Warszawskiej ukończył obroną pracy dyplomowej w 1972 roku. W grudniu 1972 roku rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki w Zakładzie Metod Numerycznych i Programowania. Pracę naukowo-dydaktyczną kontynuował przenosząc się w 1978 roku na macierzysty Wydział ISiW PW na stanowisko adiunkta.

W dniu 20 VI 1989 roku został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko docenta w Politechnice Warszawskiej na Wydziale ISiW po obronie pracy habilitacyjnej 20 grudnia 1988 roku. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 lipca 1996 r. nadał mu tytuł naukowy profesora.

W styczniu 2001 r. rozpoczął pracę w SGSP na stanowisku profesora zwyczajnego pełniąc funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Programowania Bezpieczeństwem Wydziału IBC.

Więcej…
01
Sie 11

Ś.P. Dr inż. M. Smolarkiewicz

mariusz-smolarkiewicz2

Ś.P. dr inż. Mariusz Smolarkiewicz legitymował się ponad 10-letnim stażem pracy. Studia magisterskie ukończył w 1998 roku z wynikiem celującym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 1998 roku w ramach studium doktoranckiego, a później w ramach częściowego etatu współpracował z PW prowadząc wykłady i ćwiczenia na wydziale Inżynierii Środowiska.

W styczniu 2001 roku rozpoczął pracę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, a od 2002 roku pełnię funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, za wyróżnioną rozprawę pt.: ”Model matematyczny sieci wodociągowej na potrzeby projektowania i analizy jej działania”.

Więcej…